Hoogkoor

BIJBELSE TEKSTEN

De teksten zijn citaten uit de Bijbel die alle verwijzen naar Christus en de Eucharistie. De meeste van deze teksten hadden ook een vaste plaats in de jaarkalender van de Tridentijnse Liturgie (voor Vaticanum II). Ze worden geciteerd in de destijds gangbare Latijnse Bijbelvertaling, de Vulgata.

De tekstband rondom het koor:
verzen uit gregoriaanse gezangen voor resp. Sacramentsdag (Wijsh 16,20) en Witte donderdag (Mal 1,11)

Met engelenspijs hebt Gij uw volk gevoed en hen bereid brood uit de hemel aangereikt dat alle vreugde in zich heeft en het genot van elke smaak.

Van zonsopgang tot ondergang is mijn Naam groot onder de volkeren en overal wordt aan mijn Naam een offer gebracht en een zuivere offergave, zo spreekt de Heer der legermachten.

Noordelijke zijde

Ik zal voor u brood uit de hemel doen regenen’  
Dankzij manna, voedsel uit de hemel, blijven Mozes en zijn volk in leven in de woestijn. (Ex 15, 14) 

Sta op en eet, want anders is de reis u te lang’ 
Een vermoeide profeet Elia wordt gewekt en op krachten gebracht door een engel. (1Kon 19,7) 

‘Jullie moeten eten in grote haast, want het is het Pascha van de Heer’ 
Reisstok in de hand eet Gods volk het paasmaal dat hun bevrijding inluidt uit slavernij. (Ex 12,11) 

Zuidelijke zijde

‘Toen vloeide er water in overvloed…’ 
Water door Mozes uit een rots geslagen lest de dorst van Gods volk in de woestijn. (Num 20,11) 

‘Toen spuwde de vis Jonas op de kust’   
De profeet Jona wordt van de dood gered en de derde dag terug op weg gezet (Jon 2,1) 

‘Wie na een slangenbeet, opziet naar deze slang, zal leven’ 
Een koperen slang door Mozes bevestigd op een paal wordt een symbool van redding (Num 21,8)  

Van noord naar zuid:

Malachias (Maleachi 1,11) 
IN OMNI LOCO SACRIFICATUR ET OFFERTUR OBLATIO MUNDA  
Op elke plaats wordt geofferd en een zuivere gave opgedragen.  

Amos (Amos 9,6) 
QUI AEDIFICAT IN CAELO ASCENSIONEM SUAM 
Die zijn trap bouwt in de hemel. 

Job (LXX Job 40,20) 
AN EXTRAHERE POTERIS LEVIATHAN HAMO 
Kunt Gij de Leviathan verdrijven met een haak? 

David   (Psalm 97(96),11) 
LUX ORTA EST IUSTO ET RECTIS CORDE LAETITIA 
Licht gaat op voor de rechtvaardige, vreugde voor oprechten van hart. 

Jeremias (Jeremia 11,19) 
QUASI AGNUS MANSUETUS PORTATUR AD VICTIMAM 
Zoals een onschuldig lam wordt hij naar de slachtbank geleid. 

Jesaias (Jesaja 53,7) 
ET NON APERUIT OS SUUM  
En hij heeft zijn mond niet heeft geopend. 

Ezechiel (Ezechiël 34,11) 
REQUIRAM OVES MEAS ET VISITABO EAS 
Ik zal mijn schapen zoeken en naar hen omzien.

Daniel (Daniel 11,31) 
ET AUFERENT JUGE SACRIFICIUM ET DABUNT ABOMINATION(em) 
En het dagelijks offer zullen zij afschaffen en gruwel brengen. 

Osee  (Hosea13,14) 
ERO MORS TUA O MORS ERO MORSUS TUUS INFERNE  
Ik zal uw dood zijn, o dood, uw doodsbeet zal ik zijn, hel.  

Abacuc (Habakuk 2,3) 
ADHUC VISUS PROCUL ET APPAREBIT IN FINEM 
Nu lijkt het visioen nog ver, uiteindelijk zal het verschijnen. 

Aggaeus (Haggai 2,8) 
ET IMPLEBO DOMUM ISTAM GLORIA 
En ik zal dit huis vervullen met heerlijkheid. 

Michaeas (Micha 2,13) 
ASCENDET ENIM PANDENS ITER ANTE EOS 
Ja, hij gaat voorop om voor hen een weg te banen. 

HOOGALTAAR EN OOSTMUUR

Het altaar prijkt hoog op drie arduinen trappen die overgaan in een brede stenen offertafel met vier decoratieve panelen. Op de kandelaarbank lezen we in gouden letters ‘Panem angelorum manducavit homo’ (Psalm 78(77),25) : ‘een mens heeft hen het brood van de engelen te eten gegeven’.
Het tabernakel is uitgevoerd in messing, uitbundig gedecoreerd met blauwkleurige emailplaatjes en rode edelstenen. Centraal staat Christus in een mandorla, omgeven met de symbolen van de evangelisten (engel, adelaar, leeuw, stier). Bovenaan een PX-monogram tussen twee engelen. Op het tabernakel staat een baldakijn ondersteund met vier ranke Korinthische zuilen met kapitelen. Ook hier rijke decoratie met email, edelstenen en blad- en bloemmotieven. Onder het baldakijn staat een elegant kruisbeeld.

Lees meer +

RUIMTE VAN HET HOOGKOOR

Het hoogkoor vormt het sacrale centrum van de kerk, met de rijke uitstraling die het heeft gekregen begin vorige eeuw. We betreden de ruimte waar het mysterie wordt voltrokken. Enkel zo laat zich deze ruimte lezen… In het eucharistie-vieren realiseert zich telkens weer de zin van Christus’ zelfgave waaraan de gelovigen delen. Deze spirituele denkwereld heeft vorm gegeven aan dit hoogkoor.

Lees meer +

WIST JE DAT …

We sommige teksten konden worden gedefinieerd en gereconstrueerd op basis van slechts een half woord of twee letters die zichtbaar werden na wegnemen van de verflagen?